Back to all posts

Regulamin

Paź 6, 2016 / by admin / In / Możliwość komentowania Regulamin została wyłączona

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG z dnia 01.08.2016
Zlecenie tłumaczenia jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

§1

Biuro wykonuje tłumaczenia pisemne zgodnie z poniższymi zasadami.

§2

Tłumaczenia są wyceniane po przesłaniu dokumentu do tłumaczenia przez formularz wyceny znajdujący się na naszej stronie internetowej www.myszk.com.pl lub bezpośrednio na adres e-mail: info@myszk.com.pl

§3

3.1 Termin wykonania zlecenia ustalany jest po przyjęciu materiałów do wglądu.
3.2 Zlecenia przyjmowane są w formie elektronicznej (email lub formularz) lub osobiście w siedzibie biura po wcześniejszym umówieniu wizyty.
3.3 Klient otrzymuje zwrot tłumaczeń w formie elektronicznej lub w formie wydruku. Tłumaczenia przysięgłe są sporządzane zawsze w formie wydruku i przekazywane klientowi pocztą na wskazany przez Klienta adres lub odbierane osobiście przez Klienta. Adres do przesyłki Klient jest zobowiązany przekazać wraz z dokumentami lub przesłać do nas na adres e-mail w dniu zlecenia tłumaczenia przysięgłego. Na życzenie klienta możliwe jest również przesłanie skanu tłumaczenia przysięgłego na wskazany przez Klienta adres e-mail. 3.4 W przypadku niektórych dokumentów Biuro może wymagać przesłania pocztą oryginałów dokumentów przed ich tłumaczeniem.

§4

Jednostka obliczeniowa przy tłumaczeniach zwykłych to 1600 znaków ze spacjami, w przypadku tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków ze spacjami.

§5

W przypadku tekstów specjalistycznych (np. technicznych, medycznych, prawniczych) wymagających konsultacji ze specjalistami cena tłumaczenia jest wyższa niż stawka podstawowa. Jeżeli tłumaczenie należy wykonać w trybie ekspresowym, cena jest ustalana indywidualnie.

§6

Biuro zobowiązuje się do terminowego, jak najbardziej rzetelnego i wiernego wykonania powierzonych zleceń i nie ponosi odpowiedzialności za błędy rzeczowe znajdujące się w tekście oryginalnym.

§7

Odszkodowanie za jakiekolwiek szkody związane z tłumaczeniem jest ograniczone maksymalnie do kwoty wynagrodzenia za wykonanie tegoż tłumaczenia. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji wykonanej usługi w terminie 14 dni od jej wykonania. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem na adres siedziby firmy. Prawo do reklamacji nie przysługuje w przypadku przekroczenia terminu płatności za wykonane zlecenie i dla tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym. Dla tłumaczeń zlecanych w trybie ekspresowym nie jest wykonywana dodatkowa korekta.

§8

W przypadku niedotrzymania przez Biuro terminu realizacji zlecenia, Klient ma prawo do otrzymania za każdy dzień zwłoki maksymalnie 5% zniżki liczonej od wartości danego zamówienia.

§9

W przypadku wstrzymania realizacji tłumaczenia w trakcie jego wykonywania Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną już część pracy wg ceny uzgodnionej przy zlecaniu usługi.

§10

Płatność za usługę stanowi potwierdzenie jej zlecenia oraz akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Biura.

§11

Czas rozpoczęcia tłumaczenia jest liczony od momentu wpłynięcia opłaty za tłumaczenie lub przesłania bankowego potwierdzenia zapłaty przelewu, który wyszedł już z konta zleceniodawcy.

§12

Biuro nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekroczenia terminu realizacji zlecenia z przyczyn niezależnych od Biura (np. przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie serwerów lub łącz internetowych, telefonów, opóźnienia w działaniu poczty itp. ).

§13

Wszelkie dane Klienta są gromadzone i przetwarzane przez Biuro wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zlecenia i późniejszego kontaktu z Klientem. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.)
Biuro podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych udostępnianych danych, w tym w szczególności tekstów zlecanych do tłumaczenia.

§14

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest wiążący do czasu jego aktualizacji lub odwołania.

§15

W sprawach nie uregulowanych powyżej mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Zlecenie i wszystkie wynikające z niego roszczenia podlegają prawu polskiemu. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Biura.

Back to all posts